Propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la pàgina web del Centre Psicopedagògic PAUTA, i dels seus continguts (text, imatge, disseny i programació) pertanyen al Centre Psicopedagògic PAUTA, o si s’escau, a terceres persones. Sota cap concepte l’accés a la plana web implica qualsevol mena de renúncia, transmissió o cessió total o parcial d’aquests, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels esmentats continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada amb aquesta finalitat pel titular del dret.
La seva divulgació, reproducció, ús i modificació o qualsevol altra forma d’explotació no autoritzada prèviament i per escrit, sigui de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o amb suports anàlegs, implicarà la interposició de les accions legals pertinents.

Protecció de les dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades recollides mitjançant la nostra plana web, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers i servidors del Centre Psicopedagògic PAUTA, amb la finalitat de remetre la informació sol·licitada i informar-lo dels cursos i serveis impartits pel centre. El Centre Psicopedagògic PAUTA, manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals mencionats al Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre i a la L.O.P.D. 15/99 de 13 de desembre, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers. L’informem que vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a C/ Bernat Boades, 70baixos. 17005 Girona, mitjançant comunicació escrita o en persona i fotocopia del DNI.

Limitació de responsabilitat

El Centre Psicopedagògic PAUTA no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la plana web, ni en el seu contingut ni que aquest estigui actualitzat. Així mateix declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres webs no gestionades per el Centre Psicopedagògic PAUTA a la qual aquesta pugui remetre per mitjà de links. La funció dels links introduïts a la pàgina web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la pàgina d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les webs de destí. El Centre Psicopedagògic PAUTA no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

Reserva

El Centre Psicopedagògic PAUTA es reserva la facultat en tot moment i sense que calgui previ avís d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva web o a la configuració i presentació d’aquesta. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que calgui previ avís, l’accessibilitat a la pàgina Web per raó d’eventual necessitat d’efectuar-hi operacions de manteniment, reparació o millores.

Dades fiscals

Centre Psicopedagògic PAUTA. C/ Bernat Boades, 70. Baixos. 17005, Girona. Tel. 972 22 26 09. CIF 38794733-N